Informacje

Szukasz profesjonalnych treści? -zajrzyj, sprawdź, wyjaśnij!

 • status i kompetencje Zakładów Leczenia Zwierząt określają przepisy zawarte w Ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r Dz.U. 2004 Nr 11 poz. 95 oraz rozporządzenia dotyczące wymogów dla ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 sierpnia 2004 r. poszczególnych kategorii Zakładów.

  Art. 7. 1. Gabinet weterynaryjny jest wyposażony w szczególności w:
    1)   pokój przyjęć z poczekalnią;
    2)   aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;
    3)   sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
    4)   zaplecze sanitarne i socjalne.
  2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez gabinet weterynaryjny usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.

  Art. 8. 1. Przychodnia weterynaryjna jest wyposażona w szczególności w:
    1)   pokój przyjęć z poczekalnią;
    2)   salę zabiegową;
    3)   aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;
    4)   sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
    5)   zaplecze sanitarne i socjalne.
  2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez przychodnię weterynaryjną usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.

  Art. 9. 1. Lecznica weterynaryjna jest wyposażona w szczególności w:
    1)   pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;
    2)   pokój przyjęć z poczekalnią;
    3)   aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;
    4)   salę zabiegowo-operacyjną;
    5)   sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
    6)   magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego;
    7)   zaplecze sanitarne i socjalne.
  2. Lecznica weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.
  3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez lecznicę weterynaryjną usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.

  Art. 10. 1. Klinika weterynaryjna jest wyposażona w szczególności w:
    1)   pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;
    2)   poczekalnie;
    3)   gabinety zabiegowe;
    4)   salę operacyjną;
    5)   magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
    6)   magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego;
    7)   aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług specjalistycznych;
    8)   aparaturę i sprzęt diagnostyczny;
    9)   zaplecze sanitarne, socjalne i gospodarcze.
  2. Klinika weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.
  3. W klinice weterynaryjnej usługi weterynaryjne świadczy co najmniej trzech lekarzy weterynarii, w tym jeden lekarz z tytułem specjalisty w zakresie usług weterynaryjnych świadczonych przez klinikę.
  4. Klinika weterynaryjna współpracuje w zakresie świadczonych usług weterynaryjnych z innymi zakładami leczniczymi dla zwierząt, a w szczególności przyjmuje pacjentów skierowanych przez te zakłady do leczenia.
  5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez klinikę weterynaryjną usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.

 • Termin rozród obejmuje wszystkie aspekty związane z funkcjonowaiem mechanizmów które prowadzą do powstania osobników potomnych. Rozród obejmuje zmiany przygotowawcze, rozmanżanie, oraz zagadnienia związane z opieką nad potomstwem.

  Rozmnażanie obejmuje procesy związane z czynnością mechanizmów zwiazanych z przekazaniem materiału genetycznego i powstania osobników potomnych

 • Chów – wiedza związana z zapewniniem optymalnych warunków do prawidłowego wzrostu, rozwoju i rozrodu, dzięki czemu możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech.

  Hodowla – planowe wdrażanie wiedzy o przekazywaniu cech dziedzicznych w celu utrzymania lub pozyskiwania pożądanych cech u hodowanych zwierząt